Dotacje UE


 

PROJEKT I:

Projekt pn. „Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych elementów zespolonych typu metal tworzywo o znacząco ulepszonych parametrach jakościowych i mechanicznych z uwzględnieniem korekcji odchyleń wymiarowych komponentu metalowego

NUMER PROJEKTU:   POIR.01.01.01-00-0614/19

WARTOŚĆ PROJEKTU:  4 771 928,44 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:        2 015 709,45 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL: Celem projektu jest opracowanie kompleksowych rozwiązań techniczno-technologicznych umożliwiających uzyskanie innowacji produktowej w postaci pokrywy łożyska koła samochodowego otrzymanego w technologii formowania wtryskowego.

EFEKTY: W ramach Projektu Wnioskodawca podejmie próbę rozwiązania problemu technologicznego w zakresie wytworzenia pokrywy łożyska jako wysokojakościowego elementu zespolonego, tj. elementu złożonego z części metalowej (tzw. zapraski) odpowiadającej za przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych oraz z części z tworzywa sztucznego (tzw. wypraski) przyczyniającej się do zmniejszenia ciężaru całkowitego takiego elementu oraz zwiększającej jego funkcjonalność. W sposób szczególny Projekt odpowie na problem zmienności wymiarowej zapraski, który to obecnie uniemożliwia otrzymywanie produktu o pożądanych cechach. Dzięki zaplanowanym pracom B+R Wnioskodawca nie tylko wyeliminuje problem niedokładności wymiarowej pierścieni, ale i wpłynie na osiągnięcie znaczących przewag konkurencyjnych rezultatu Projektu, poprzez osiągnięcie dotychczas niespotykanej wysokiej szczelności i wytrzymałości detalu. Realizacja Projektu umożliwi uzyskanie wysokokonkurencyjnego produktu stanowiącego innowację w skali Europy, która wpisuje się w obecny trend stosowania elementów zespolonych typu metal-tworzywo w branży automotive. Wdrożenie wyników Projektu nastąpi poprzez wprowadzenie wyników zrealizowanych prac B+R do własnej działalności gospodarczej Alpha Technology. Powstały w wyniku realizacji Projektu produkt będzie kierowany nie tylko na rynek krajowy, lecz także na rynki zagraniczne co oznacza, że poprzez wdrożenie rezultatów Projektu Spółka będzie mogła w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia poziomu eksportu polskich produktów poza granice RP.

 


PROJEKT II:

Projekt pn. „Zaawansowane elementy konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego wytwarzane z zastosowaniem proekologicznej technologii odlewania wysokociśnieniowego

NUMER PROJEKTU: POIR.01.01.01-00-0948/19

WARTOŚĆ PROJEKTU:                                 9 367 893,22 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:      4 001 910,10 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CEL: Celem Projektu jest opracowanie kompleksowych rozwiązań techniczno-technologicznych, które pozwolą na uzyskanie innowacji produktowej w postaci znacząco ulepszonych złożonych elementów konstrukcyjnych (ang. structural elements), charakteryzujących się znacząco zmniejszoną porowatością oraz podwyższonymi cechami użytkowymi, kluczowymi dla branży automotive.

EFEKTY: W ramach Projektu Wnioskodawca podejmie próbę rozwiązania problemu porowatości wytwarzanych wyrobów, występującego powszechnie w wysokociśnieniowych odlewniach aluminium. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb branży automotive wynikających głównie z intensyfikacji działań związanych z zastąpieniem komponentów stalowych aluminiowymi, przy jednoczesnym oczekiwaniu stałej poprawy właściwości fizyko-mechanicznych i eksploatacyjnych wykorzystywanych komponentów.

Realizacja Projektu umożliwi uzyskanie wysokojakościowego i konkurencyjnego produktu stanowiącego innowację w skali Europy (z zakresu KIS nr 12). Innowacyjność rezultatu Projektu zostanie potwierdzona dzięki osiągnięciu w odlewie ciśnieniowym unikatowego poziomu porowatości, a w konsekwencji niespotykanych dotąd parametrów w zakresie wytrzymałości oraz przewodności cieplnej w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Powyższe zostanie osiągnięte dzięki zaplanowanym pracom B+R obejmującym prace rozwojowe, w oparciu o zasoby kadrowe i techniczne oraz know-how badawczy i produkcyjny Konsorcjantów.

Wdrożenie rezultatów odbędzie się poprzez wprowadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych do własnej działalności Spółki i rozpoczęcie wytwarzania innowacyjnych wyrobów aluminiowych bezpośrednio po zakończeniu Projektu.